Home Utility Download Free Firewall 1.2.4.16130 Latest Version

Download Free Firewall 1.2.4.16130 Latest Version

Download Free Firewall 1.2.4.16130 Latest Version

Download Free Firewall 1.2.4.16130 Latest Version –Evorim Free Firewall to nowoczesna zapora ogniowa, zapewniaj?ca ochron? przed hakerami i innymi zagro?eniami z internetu.

To w pe?ni funkcjonalna i profesjonalna zapora ogniowa, która chroni przed atakiem cyberprzest?pców, którzy zamierzaj? uzyska? dost?p do naszego komputera poprzez wykorzystanie luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego oraz w zainstalowanych aplikacjach. Free Firewall pozwala kontrolowa? ka?dy program, który dzia?a w tle w systemie operacyjnym. Mo?emy w ka?dej chwili zablokowa? lub zezwoli? dost?p do aktywnego procesu.

W programie znajdziemy dwa tryby pracy Paranoid i Credulous. Pierwszy przeznaczony joke dla osób, które zamierzaj? w wi?kszym stopniu chroni? swój komputer. Wszelkie zainstalowane aplikacje lub us?ugi nie uzyskaj? dost?pu do internetu lub sieci, bez naszej zgody. Tylko „zaufane” aplikacje mog? uzyska? dost?p do sieci. Natomiast w trybie Credulous, ka?da nowa aplikacja uzyskuje automatycznie dost?p do sieci.

Free Firewall pozwala w prosty sposób regulowa? ruchem internetowym. Mo?emy indywidualnie monitorowa? i regulowa? dost?pem do sieci, zezwala? aplikacjom którym ufamy, a blokowa? dost?p podejrzanym procesom. Program automatycznie informuje u?ytkownika, gdy podejrzany program b?dzie chcia? nawi?za? po??czenie z internetem. Wówczas b?dziemy musieli zezwoli? lub zabroni? dost?pu.

Oprócz tego, oprogramowanie zosta?o wyposa?one w dodatkowe funkcje zabezpieczaj?ce komputer, które uniemo?liwiaj? przekazywanie danych statystycznych i analizy us?ug na stronach internetowych, na których logujemy si? podczas przegl?dania stron internetowym. Free Firewall blokuje te? wszystkie transmisje danych telemetrycznych oraz chroni komputer przed botnetami.

Download Free Firewall 1.2.4.16130 Latest Version

download

About Simpan Saja

Check Also

TrueCrypt 7.2 2015 Free Download

TrueCrypt 7.2 2015 Free Download TrueCrypt 7.2 2015 Free Download is open-source security programming which will ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *